Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, που απευθύνεται στις Markit Limited, Markit Group Holdings Limited, Markit Indices Limited, Markit North America, Inc και Markit Group Limited («Markit») σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση AT.39745 — CDS Information Market) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4585]