Návrhy generálnej advokátky - Trstenjak - 4. septembra 2008. # Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Odvolanie - Odpustenie dovozného cla - Rozhodnutie Komisie - Článok 239 colného kódexu - Existencia osobitnej situácie - Absencia podvodného konania - Hrubá nedbanlivosť dovozcu. # Vec C-38/07 P. Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading/Komisia TITJUR