Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2237 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2020-2021