Eiropas Jūras drošības aģentūra ***I Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))