Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5083 – Groupama/OTP Garancia) Text s významom pre EHP