Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ