Komisijas Regula (EK) Nr. 2257/94 (1994. gada 16. septembris), ar ko nosaka kvalitātes standartus banāniem (Dokuments attiecas uz EEZ)