Lieta C-247/04: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, izteikts ar 2004. gada 28. maija College van Beroep voor het Bedrijfsleven rīkojumu lietā Transport Maatschappij Traffic B.V. pret Staatssecretaris van Economische Zaken