СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно активирането на общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж