Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību