Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat