Γραπτή ερώτηση P-2120/05 υποβολή: Marie Isler Béguin (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Παροχή επείγουσας βοήθειας για τον Νίγηρα και το Μαλί