Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9607 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 405/09