2004/584/EK : Komisijas lēmums (2004. gada 26. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2001/651/EK, ar ko nosaka no Jaunzēlandes ievestā sviesta tauku satura standartnovirzi parastos ražošanas apstākļos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1374/98 5. pantu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2962)