Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma priekšlikumu attiecībā uz protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (9648/2005 - KOM(2004)0736 - C6-0199/2005 - 2004/0265(AVC))