Apvienotās lietas C-188/10 un C-189/10: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 22. jūnija spriedums ( Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Valsts likuma atbilstības pārbaude gan Savienības tiesībām, gan valsts Konstitūcijai — Valsts tiesiskais regulējums, kurā procesam, ar kuru tiek uzsākta atbilstības konstitūcijai pārbaude, tiek piešķirts prioritārs raksturs — LESD 67. pants — Personu brīva pārvietošanās — Kontroles atcelšana pie iekšējām robežām — Regula (EK) Nr. 562/2006 — 20. un 21. pants — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir atļautas identitātes pārbaudes teritorijā starp Francijas sauszemes robežu ar līgumslēdzējām valstīm konvencijai, ar kuru īsteno Šengenas nolīgumu, un līniju, kura atrodas 20 kilometru attālumā no šīs robežas)