Komisijas Lēmums (ES) 2016/1756 (2016. gada 28. septembris), ar kuru tiek noteikta Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz lēmumu par nolīguma C pielikumā iekļauto displeju specifikāciju pārskatīšanu, ko pieņem pārvaldības struktūras, kuras izveidotas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Savienības Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)$