Komisijas Direktīva 2004/88/EK (2004. gada 7. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai Dokuments attiecas uz EEZ