Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2005. finanšu gadu