Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/1100 (2020. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/32 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2020/33)