Komisijas Regula (EK) Nr. 1042/2004 (2004. gada 27. maijs), ar kuru nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums