Kommissionens beslut av den 2 maj 2005 om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien [delgivet med nr K(2005) 1321] (Text av betydelse för EES) (2005/363/EG)