Eiropas Parlamenta rezolūcija par informācijas sabiedrību (2004/2204(INI))