Komisijas dienestu darba dokuments - Pavaddokuments KOMISIJAS PAZIŅOJUMAM Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana. - Ietekmes novērtējuma kopsavilkums {COM(2006)545 galīgā redakcija} {SEC(2006)1173} {SEC(2006)1174}