Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG Sprawa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 893) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 2020/C 182/07