Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ Υπόθεση AT. 40528 — Meliá (Holiday pricing) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 893 final] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 2020/C 182/07