Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 czerwca 2013 r.#The Queen, na wniosek MA i in. przeciwko Secretary of State for the Home Department.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).#Rozporządzenie (WE) nr 343/2003 – Określenie odpowiedzialnego państwa członkowskiego – Małoletni pozbawiony opieki – Wnioski o azyl wniesione kolejno w dwóch państwach członkowskich – Brak posiadania przez małoletniego członka rodziny na terenie państwa członkowskiego – Artykuł 6 akapit drugi rozporządzenia nr 343/2003 – Przekazanie małoletniego do państwa innego niż to, w którym złożył on swój pierwszy wniosek – Zgodność – Nadrzędny interes dziecka – Artykuł 24 ust. 2 karty.#Sprawa C-648/11. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 czerwca 2013 r.