Vec C-684/18: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 90 – Články 184 až 186 – Zásada neutrality DPH – Úprava pôvodne vykonaného odpočítania dane – Cenové zľavy poskytované pri dodávkach tovarov v rámci Spoločenstva a vnútroštátnych dodávkach)