2005/731/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 17. oktobris), ar ko nosaka papildu prasības putnu gripas uzraudzībai attiecībā uz savvaļas putniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3877) (Dokuments attiecas uz EEZ)