Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 56/09