Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9548 — Apollo Capital Management / Covivio / Hilton Kilmainham) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 392/01