Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2223 2020 m. gruodžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu