2006/595/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 4. augusts ), ar ko izveido to reģionu sarakstu, kuri ir atbilstīgi struktūrfondu finansējuma saņemšanai saskaņā ar konverģences mērķi laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3475)