Komisijas paziņojums - Eiropas Parlamenta 2004. gada vēlēšanasKomisijas ziņojums par Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu līdzdalību vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī (Direktīva 93/109/EK) un vēlēšanu procedūru (Lēmums 76/787/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom) {SEC(2006) 1645} {SEC(2006) 1646} {SEC(2006) 1647}