Komisijas Regula (EK) Nr. 1875/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)