Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - III SADAĻA. IEKŠPOLITIKA UN RĪCĪBA - I NODAĻA. IEKŠĒJAIS TIRGUS - 3. iedaļa. Brīva preču aprite - 3. apakšiedaļa. Kvantitatīvo ierobežojumu aizliegums - III-154. pants