Reģionu komitejas atzinums par tematu Dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, sausums)