Komisijas Regula (EK) Nr. 1048/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū (Dokuments attiecas uz EEZ)