Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis. – Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai (2019 m. balandžio 3–4 d., Briuselis)