Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα - Αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (Βρυξέλλες, 3 έως 4 Απριλίου 2019)