Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Sprawa AT.40428 – Guess) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8455)