2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimo santrauka, Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnį santrauka (Byla AT.40428 – Guess) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8455)