Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Υπόθεση AT.40428 — Guess) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 8455]