Resumé af Kommissionens afgørelse af 17. december 2018 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen (Sag AT.40428 — Guess) (meddelt under nummer C(2018) 8455)