Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/971 z 26. februára 2019 o vymedzení požiadaviek týkajúcich sa služby zabezpečeného používateľského konta podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240, prostredníctvom ktorej môžu žiadatelia poskytnúť akékoľvek požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty (Text s významom pre EHP)