Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2019/971 (2019. gada 26. februāris) par prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 6. panta 4. punktu attiecībā uz droša konta pakalpojumu, kas pieteikuma iesniedzējiem dod iespēju sniegt jebkādu pieprasīto papildu informāciju vai dokumentāciju (Dokuments attiecas uz EEZ.)