Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2019/971, 26. veebruar 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 6 lõike 4 alusel sellise turvalise konto teenuse nõuete kindlaksmääramise kohta, mille kaudu saavad taotlejad esitada nõutud täiendavat teavet või täiendavaid dokumente (EMPs kohaldatav tekst)