Lieta C-451/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Wien (Austrija) 2006. gada 6. novembra rīkojumu — Gabriele Walderdorff pret Finanzamt Waldviertel