2019 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/348 dėl pagalbos schemos SA.35980 – 2019/C Jungtinė Karalystė – elektros energijos rinkos reforma. Pajėgumų mechanizmas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7610) (Tekstas svarbus EEE)