Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/64/EK ( 2005. gada 26. oktobris ) par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK